Viva Cuba: een andere wereld is mogelijk

Je kan er niet omheen. Onze samenleving zit in een spiraal van crises op alle niveaus, die elkaar onderling versterken. De wereldeconomie zit in het slop (economische crisis), dit doet de armoede en de ongelijkheid toenemen (sociale crisis), de draagkracht van de aarde staat onder druk (ecologische crisis) en overal ter wereld worden samenlevingen in een besparingsdwangbuis gedwongen door niet-verkozen internationale instellingen (democratische crisis).

Je kan bij deze vaststelling beginnen doemdenken en bij de pakken blijven zitten. Je kan meegaan in het TINA denken (There is No Alternative) van de machthebbers of je kan streven naar een andere, betere wereld.

Initiatief Cuba Socialista kiest resoluut voor de tweede optie. Want Cuba laat zien dat  een andere wereld geen verre wensdroom is' maar wel degelijk mogelijk is. Ondanks een moeilijke economische toestand - veroorzaakt door de VS- blokkade en een erfenis als kolonie – slagen de Cubanen erin het welzijn van de mensen centraal te zetten. Meer nog, ze dragen solidariteit uit over vele landen ter wereld.  Zelfs in de zware crisis van de jaren ’90 slaagde Cuba erin om alle sociale voorzieningen, gratis onderwijs en gratis gezondheidszorg in stand te houden. Cuba, “where the 99% rule”, bespaart niet op welzijn. Cuba is ook het enige land ter wereld dat een hoge sociale ontwikkeling combineert met een lage ecologische voetafdruk.

Dat alles is geen toeval, maar is te danken aan het maatschappijproject van de Cubaanse revolutie.

Als Belgische middenveldorganisatie in de internationale solidariteit ondersteunen wij ook volop het burgerinitiatief ‘Hart boven Hard’. In de naamkeuze alleen al, maakt het de tegenstellingen die momenteel op tafel liggen duidelijk. We hopen onze leden te mobiliseren tijdens de verschillende acties van sociaal verzet die ons land nog te wachten staan.

In de komende jaren willen we het Cubaanse maatschappijproject, dat de crisis niet afwentelt op de werkende mensen positief naar voor schuiven en ondersteunen als inspirerend alternatief. Niet dat we Cuba bekijken als een model, laat staan als het ideaal. Cubanen zijn mensen en mensen maken fouten. Maar we kunnen uit hun realisaties best wel iets leren.

Daarom:
Viva Cuba! Een andere wereld is mogelijk


Onze campagne focust op drie assen, die onderling met elkaar verbonden zijn:
− duurzame ontwikkeling
− sociale rechtvaardigheid
− democratie

− duurzame ontwikkeling
Het welzijn van de mens en de zorg voor het klimaat zijn al vele jaren een prioriteit binnen de Cubaanse gemeenschap. Deze inzet loont. In studies van gerenommeerde organisaties als de VN en het WWF komt Cuba steevast naar voren als één van de weinige landen ter wereld die een niveau van duurzame ontwikkeling heeft bereikt. Waar het bij duurzame ontwikkeling om draait, is dat het beleid een gezond leefmilieu in respect voor mens en natuur als prioriteit stelt, dit promoot en de bevolking daar actief bij betrekt.

Internatioanale studies tonen aan dat Cuba het énige duurzaam ontwikkelde land per wereld is

In 2011 startte ICS al met de campagne: “Cuba, experiment voor duurzame ontwikkeling.” Vandaag heeft dit thema nog niets aan belang ingeboet. Integendeel: Naomi Klein stelde in haar laatste boek ‘No Time’ klaar en duidelijk dat de klimaatbeweging vandaag niet enkel ‘neen’ moet zeggen tegen de klimaatverandering, maar ook alternatieven moet aanbieden. Daarom stoppen we deze campagne in een nieuw kleedje en gaan ze voluit promoten, in aanloop van de grote Milieutop eind dit jaar in Parijs. Doe je met ons mee? Wil je deel uitmaken van deze werkgroep binnen ICS, contacteer dan isabelle.vanbrabant@cubanismo.net

- sociale rechtvaardigheid
In een sociaal rechtvaardige samenleving heeft iedereen gelijke rechten en gelijke kansen op het vervullen van de basisbehoeften (veiligheid, onderwijs, voedselzekerheid, gezondheid,…). Op die manier wordt het welzijn van iedereen gewaarborgd.

Cuba is een land op mensenmaat. De overheid voert er een beleid dat ingaat tegen het dictaat van multinationals, houdt de touwtjes van de economie in handen en garandeert voor iedereen een aanvaardbaar levensniveau. Niemand is er superrijk, maar er is ook geen extreme armoede, zoals in de meeste omringende landen. Het opleidingsniveau, de volksgezondheid, de veiligheid en ook de culturele en sportieve ontwikkeling is er daarom uitzonderlijk goed. Wist je bijvoorbeeld dat Cuba de meeste Milenniumdoelstellingen al heeft bereikt. Iets waar heel wat Westerse landen nog een punt aan kunnen zuigen.

Er is niets geweldiger dan ouderen liefhebben. Respect is de mooiste en zoetste deugd.

Op sociale rechtvaardigheid staan geen ‘grenzen’. Cuba heeft beslist om meer in te zetten op gezondheidszorg, niet alleen binnen maar ook buiten haar eigen grenzen, op een moment dat het zelf enorm te lijden heeft onder de wereldcrisis. Zo is Cuba als klein en arm Derde-Wereldland op wereldvlak toonaangevend in de bestrijding van Ebola. Dat alles is een resultaat van politieke keuzes.

Dankzij Cuba en Venezuela, zag ook de ALBA het licht. Dit regionaal Latijns-Amerikaans integratieproject is één van Cuba’s meest belangrijke internationale bijdragen. Het biedt een alternatief voor het, op neoliberale leest geschoeide, economische model van globalisering. ALBA is gebaseerd op het idee dat globalisering niet kan worden overgelaten aan de privé sector, maar moet worden beheerd door de overheid met het oog op het maximaliseren van het welzijn van haar burgers. En zo komen we terug tot … sociale rechtvaardigheid.

ICS gelooft in samenlevingen op mensenmaat! Het is belangrijk om goede voorbeelden zoals Cuba, de ALBA en de initiatieven van progressieve Latijns-Amerikaanse regeringen in de kijker te zetten. Zij engageren zich namelijk – met vallen en opstaan- voor een menselijkere samenleving, bevrijd van het juk van de VS.

In het bijzonder ondersteunt ICS ook de Bolivariaanse revolutie in Venezuela. Wil je onze solidariteitscampagne met Venezuela (Vrede voor Venezuela) en de ALBA mee ondersteunen, contacteer dan isabelle.vanbrabant@cubanismo.be 


- democratie
Een democratische samenleving is er één waar het volk betrokken wordt bij het beleid en er ook kan aan deelnemen. Democratie van onder uit, waarin inspraak en controle centraal staan.
In tegenstelling tot wat de mainstreammedia ons willen doen geloven, heeft Cuba een heel sterk uitgebouwd democratisch stelsel. Dit vertoont enkele gelijkenissen maar vooral veel verschillen met ons systeem. In Cuba is er een sterke band tussen de verkozenen en de lokale bevolking, zijn de verkozenen geen aparte professionele klasse maar gewone werkende mensen, worden de stemgerechtigde Cubanen betrokken bij het samenstellen van die lokale kieslijsten en kunnen ze ook hun verkozenen afzetten. Al wie eens een andere kijk op democratie wil krijgen, nodigen we uit, het Cubaanse systeem onder de loep te nemen. We zullen er in elk geval regelmatig op onze site over berichten.

Ook de vakbond, werkt op Cuba helemaal anders dan hier in Europa. In Cuba moet de vakbond niet opbotsen tegen de ijzeren logica van winstmaximalisatie. Daarom ook is er geen directe tegenstelling met de bedrijfsleiding. In Cuba staat de vakbond in de eerste plaats garant voor goede werkomstandigheden en inspraak op de werkvloer. Op nationaal vlak speelt de vakbond een belangrijke rol in sociale wetgeving en de toepassing ervan.

Wil je meewerken aan onze syndicale campagne: contacteer dan erwin@cubanismo.be

Vakbondsontmoeting op 1 mei in Havana "Leve de Cubaanse werknemers"

Democratie draait ook om het ‘zelf beslissen’ als volk en als natie over je eigen maatschappijmodel. Hoewel Cuba zich niets laat opleggen door multinationale ondernemingen en internationale neoliberale organisaties, ondervindt het op drie vlakken serieuze beknotting van haar zelfbeschikkingsrecht:

- de economische en financiële blokkade door de VS
- interne subversie gestuurd door de VS
- de bezetting van de baai van Guantanamo sinds 1903 door de VS

Wil je meewerken aan onze campagne voor een Cuba, vrij van buitenlandse inmenging, contacteer dan info@cubanismo.be