Nieuwe voordelen voor het moederschap

Afgelopen 16 december verscheen in het Cubaanse Staatsblad het wetsbesluit over het moederschap en de verantwoordelijkheid van de families.

Dit wetsbesluit waarborgt en vergemakkelijkt de medische verzorging van werkende vrouwen tijdens de zwangerschap, de pre- en postnatale rusttijd, de periode van de borstvoeding en, voor beide ouders, de zorg voor het kind. Het regelt de financiële, economische en sociale uitkeringen, vanaf de zwangerschap totdat het kind het eerste levensjaar bereikt. Het beschermt de vader of een ander familielid aan wie de zorg voor het kind is toevertrouwd, in geval van overlijden van de moeder.

Het kent een uitkering toe aan de moeder of de vader van een ziek kind, of aan de grootmoeder of grootvader die met de zorg voor het kind belast is. Het voorziet ook in de toekenning van het recht op een sociale uitkering aan de grootouders van een minderjarige van wie de moeder studeert, om de continuïteit van de studie te helpen verzekeren.

Voor moeders die in de overheidssector werken is, naast andere regelingen, de financiële uitkering tijdens de periode van het betaald pre- en postnataal verlof gelijk aan het gemiddelde loon dat zij hebben ontvangen in de twaalf maanden die onmiddellijk voorafgingen aan het begin van het zwangerschapsverlof.

Een vrouw die om medische redenen haar functie niet kan blijven uitoefenen, omdat dit schadelijk wordt geacht voor haar zwangerschap, heeft recht op overplaatsing naar een andere baan, met de garantie van 100% van het gemiddelde salaris dat zij heeft ontvangen in de 12 maanden die onmiddellijk voorafgingen aan de maand van haar overplaatsing.

Voor degenen die niet in de overheidssector werken, is de toekenning van economische en sociale uitkeringen afhankelijk van de voorwaarde dat zij in de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de datum van ingang van het zwangerschapsverlof premies betaalden aan de bijzondere regeling.

Daarnaast wordt de periode gedurende welke de werkneemster niet kan werken omdat zij een moederschapsuitkering ontvangt, of omdat zij arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, naast andere oorzaken die haar vrijstellen van het betalen van bijdragen aan de sociale zekerheid, voor het verkrijgen van het recht op de financiële uitkering beschouwd als bijdragetijd.

Een van de voordelen is dat zwangere werkneemsters die een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat zij tijdens de zwangerschap niet kunnen werken, 100% van de gemiddelde basisbijdrage, tot de datum van ingang van het prenatale verlof, uitbetaald krijgen.

Granma, 17-12-2021