Een jaar na het overlijden van Fidel Castro Ruz blijft Cuba een revolutionair land

Een jaar na de dood van de historische leider van de Cubaanse Revolutie blijft het Cubaanse volk trouw aan de ideeën die hij heeft verwoord in zijn concept van de Revolutie, afgekondigd op 1 mei 2001 in Havana.

De vele lessen uit zijn nalatenschap zijn van vitaal belang gebleken in een tijd waarin het land geconfronteerd wordt met ongunstige weersomstandigheden, noodzakelijke veranderingen ondergaat en hard werkt aan het soort toekomst dat we nastreven. Van de meest voorkomende tot de moeilijkste situaties blijven de twaalf kernpunten van Fidel's Concept van Revolutie de koers van het land bepalen.

AANVOELEN VAN HET HISTORISCH MOMENT

In 2017 bracht Cuba een welverdiend eerbetoon aan een figuur waarvan het voorbeeld de grenzen van tijd en ruimte heeft overschreden: de Argentijns-Cubaanse guerrillero Ernesto Guevara de la Serna.  In een tijd waarin de rechtse krachten weer posities innemen in de regeringen van de regio, helpt een herbronning in de ideeën en ervaringen van Fidel. Het geeft ons inzicht in de geschiedenis die Cuba deelt met de bevolking van Noord- en Zuid-Amerika en in de dreiging die het imperialisme vormt voor de regio.

ALLES VERANDEREN WAT VERANDERD MOET WORDEN

Dit principe wordt gerealiseerd in verbeteringen in het nationale onderwijssysteem :het derde proces in zijn soort dat in het land word doorgevoerd. Met welomschreven doelstellingen: verbetering van de kwaliteit van het onderwijsproces, meer nadruk op de rol van de leerlingen in het leerproces en versterking van de leerkrachten, willen Cubaanse scholen hun verantwoordelijkheid voor de opleiding van de nieuwe generaties blijven vervullen.

VOLLEDIGE GELIJKHEID EN VRIJHEID

Dit zijn rechten die worden geconcretiseerd in de algemene verkiezingen van 2017-2018, een authentieke uiting van burgerparticipatie. Cuba is een van de vijf landen met stemrecht vanaf 16 jaar en verkiesbaarheid vanaf 18. Gezien de jarenlange strijd die de Cubanen hebben geleverd om de verworvenheden voor de huidige en toekomstige generaties te bereiken moeten ze worden behouden en beschermd.

BEHANDELD WORDEN ALS MENSEN EN ANDEREN BEHANDELEN ALS MENSEN

Dit is een principe dat aanwezig is in de Cubaanse geneeskunde, met als meest voor de hand liggende voorbeelden de artsen en verpleegkundigen, die sinds de eerste jaren van de revolutie hun solidariteit en hulp bieden in de moeilijkste omstandigheden ter wereld. Het internationalistische werk van Cubaanse artsen is een van de duidelijkste voorbeelden van wat Revolutie betekent voor de bevolking van het eiland. Op 31 januari 2017 reikte de Wereldgezondheidsorganisatie de Dr. Lee Jong- Wook Memorial Prize for Public Health uit aan de door Fidel opgerichte medische brigade Henry Reeve . Dit als erkenning voor hun werk na natuurrampen en bij ernstige epidemieën over de hele wereld.

ONSZELF EMANCIPEREN OP EIGEN KRACHT EN DOOR EIGEN INSPANNINGEN

Cuba investeert al bijna zestig jaar lang in de opleiding van hooggekwalificeerde mensen die zich inzetten voor het socialisme en de ontwikkeling van het land. Ondertussen is de digitalisering van de Cubaanse samenleving- een beleidsplan werd in februari jongstleden door de Raad van Ministers goedgekeurd - een van de belangrijkste processen die momenteel op het eiland worden uitgerold. Het een van de inspanningen die de leiders van het land zich getroosten om "onszelf te emanciperen, alleen en op eigen kracht," door prioriteit te geven aan informatie- en communicatietechnologieën als een strategische sector die nauw verbonden is met de economische groei en sociale ontwikkeling van het eiland.

WEERSTAND TEGEN DE DOMINANTE KRACHTEN 

Cuba verzet zich al bijna zestig jaar tegen de agressie van de Verenigde Staten, die een grote verscheidenheid aan methoden gebruiken om de spirit van het Cubaanse volk aan te vallen en de belangrijkste leiders ervan uit te schakelen. 

De aanhoudende economische, commerciële en financiële blokkade; pogingen om zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van het land; pogingen om Cuba politiek te isoleren binnen de internationale gemeenschap; het ontwikkelen en uitvoeren van subversieve programma' s; evenals de weigering om het - illegaal met een marinebasis bezet - gebied in Guantánamo terug te geven, zijn slechts enkele voorbeelden van de gevechten waarmee Cuba te maken had en heeft.

HET VERDEDIGEN VAN DE WAARDEN WAARIN WIJ GELOVEN OOK ALS DAT OPOFFERINGEN MEEBRENGT

De VS mogen van Cuba niet verwachten dat het "concessies doet die inherent zijn aan zijn onafhankelijkheid, of voorwaarden van welke aard dan ook accepteert;" volgens een verklaring van de Revolutionaire Regering in juni dit jaar. Die deed ze na de aankondiging door de Amerikaanse president Donald Trump van de afschaffing van individuele people-to-people reizen, het verbod op economische, commerciële en financiële transacties tussen Amerikaanse bedrijven en Cubaanse entiteiten die verbonden zijn met de Revolutionaire Strijdkrachten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

BESCHEIDENHEID, ONBAATZUCHTIGHEID, ALTRUÏSME, SOLIDARITEIT EN HELDENMOED

Een belangrijk voorbeeld van deze principes zijn de onvermoeibare inspanningen van Cubaanse artsen en leraren, die zelfs onder moeilijke omstandigheden ervoor zorgen dat de mensen hun recht op gezondheid en onderwijs genieten. De algemene verkiezingen 2017-2018 zijn een oprechte uitdrukking van de beginselen van volledige gelijkheid en vrijheid die in het concept van de revolutie van Fidel tot uitdrukking komen.

Dat geldt ook voor de vastberadenheid waarmee de Cubanen de dagelijkse uitdagingen aangaan die het gevolg zijn van de door de Verenigde Staten opgelegde economische, commerciële en financiële blokkade. Ook de manier waarop we delen wat we hebben en niet van wat er overblijft; onze kalmte bij het werken aan de toekomst, daarbij steeds de vlag van het socialisme hoog houdend. 

STRIJDEN MET MOED, INTELLIGENTIE EN REALISME

Het feit dat Cuba een eiland is, is een onweerlegbare realiteit die het land kwetsbaarder maakt voor de gevolgen van de klimaatverandering. In mei jongstleden heeft de Raad van Ministers zijn goedkeuring gehecht aan het project Tarea Vida (Life Task) van het ministerie van Wetenschap, Technologie en Milieu, dat - als onderdeel van de regeringsstrategie ter bestrijding van klimaatverandering - maatregelen omvat om het leven van mensen in kwetsbare gebieden, de voedselzekerheid voor ieder en de ontwikkeling van het toerisme te beschermen.

Menselijke, materiële en natuurlijke hulpbronnen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het land, maar ook weten hoe ze verstandig te gebruiken.

NOOIT LIEGEN OF ETHISCHE PRINCIPES SCHENDEN

Het gefundeerde antwoord van de Cubaanse autoriteiten op beschuldigingen van "akoestsche aanvallen" op diplomaten van de ambassade van de Verenigde Staten bevestigt niet alleen de ernst waarmee Cuba de internationale overeenkomsten inzake de veiligheid en integriteit van diplomaten naleeft . Het bevat ook wetenschappelijke argumenten waaruit een campagne duidelijk wordt die gericht is op het terugdraaien van de vooruitgang in de normalisering van de betrekkingen tussen Cuba en zijn noordelijke buur. 

EEN DIEPE OVERTUIGING DAT ER IN DE WERELD GEEN MACHT BESTAAT DIE DE KRACHT VAN WAARHEID EN IDEEËN KAN VERSLAAN

De massale optochten die in het hele land worden gehouden als onderdeel van de vieringen van de 1ste Mei, tonen aan hoe belangrijk het voor het Cubaanse volk is om de waarheid en onze ideeën te verdedigen.  Op basis van het principe dat "Cuba zijn ideeën over onafhankelijkheid en sociale rechtvaardigheid niet zal afzweren", kwamen honderdduizenden arbeiders, samen met hun familie en vrienden van over de hele wereld, samen op de plaats waar Fidel 16 jaar eerder zijn concept van de revolutie aankondigde.

EENHEID BETEKENT ONAFHANKELIJKHEID, BETEKENT STRIJD VOOR ONZE DROMEN VAN RECHTVAARDIGHEID VOOR CUBA EN VOOR DE WERELD. HET IS DE BASIS VAN ONS PATRIOTTISME, ONS SOCIALISME EN ONS INTERNATIONALISME. 

Dit principe verklaart de onvoorwaardelijke steun die Cuba op internationale fora betuigt voor de meest nobele doelen, o.a. de strijd tegen analfabetisme, de opleiding van buitenlandse studenten op het eiland, het verzet tegen alle vormen van kolonialisme die vandaag de dag nog steeds in de wereld bestaan, de solidariteit met progressieve en rechtmatig gekozen regeringen en de onderdrukte klassen. Het is de humanistische essentie die dit bijna 60 jaar durende proces heeft gekenmerkt, die zonder Fidel niet mogelijk zou zijn geweest.

Granma.