Cuba stemt in het najaar over wet op het dierenwelzijn

"Het is de plicht van elke Cubaanse burger om de flora en fauna te beschermen en te waken over het behoud van een gezond leefmilieu", stelt de nieuwe grondwet (artikel 90, letter j) die vorig jaar werd goedgekeurd. Nu komt er een wet om die plicht concreet in te vullen.De werkgroep die belast is met het opstellen van het beleid en het wetsvoorstel bestaat uit 42 personen uit verschillende sectoren en disciplines: o.m. de Nationale Vereniging voor de Bescherming van Dieren en Planten, de Cubaanse Vereniging voor Diergeneeskunde, de Cubaanse Hondenfederatie, de Flora- en Faunagroep, en de Faculteit Diergeneeskunde van de Landbouwuniversiteit van Havana, de Veeteelt- en Bosbouw-groepen van het Ministerie van Landbouw, en andere wetenschappelijke instellingen in het land.

Yobani Gutiérrez Ravelo, hoofd van het directoraat Diergezondheid, verbonden aan het Ministerie van Landbouw, leidt de groep en ze vertelt dat die vertrekt van titel 7 van de Gezondheidscode voor Landdieren van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE in de Engelse afkorting). Dit hoofdstuk gaat over internationale normen om het welzijn van dieren te waarborgen m.b.t. het vervoer, het offeren of slachten, e beheersing van de zwerfhondenpopulatie en het gebruik van dieren in onderzoek en onderwijs.

De werkgroep schrijft zich in in het zesde strategische plan van de OIE voor behoud van de biologische diversiteit, de bevordering van de algemene integrale cultuur van de bevolking - met inbegrip van de kennis van ethische waarden -, bewustwording van rechten en het respect voor dieren, de noodzaak om mishandeling, misbruik of wreedheid te voorkomen jegens dieren als wezens met gevoel die pijn en plezier ervaren en die deel uitmaken van het raakvlak tussen mens en leefmilieu.

Hoe komt Cuba tot dit dierenwelzijnsbeleid?

Er werd onderzoek gevoerd naar elementen die daarmee in strijd zijn in Cuba. Deze oefening resulteerde in 16 problemen, waaronder vooral de ontoereikendheid van de basisgezondheidszorg in de veterinaire klinieken en dispensaria van het eiland, de fysieke en mentale mishandeling van dieren door sommige eigenaren, voornamelijk van productieve soorten, en schendingen van de bio-veiligheid.

Ook werden onregelmatigheden aan het licht gebracht bij het vervoer en de slacht van dieren. Er werd onder de bevolking ook een onverantwoordelijk omgaan met en het in de steek laten van huisdieren vastgesteld, en er werden overtredingen geïdentificeerd in de procedures van het directoraat Zoönosen van het ministerie van Volksgezondheid, dat verantwoordelijk is voor de controle van de zwerfdierenpopulaties.

Het afdelingshoofd verduidelijkte dat, hoewel de methoden van dit laatste directoraat voor verbetering vatbaar zijn wat betreft de vangst en de methodes voor euthanasie van die dieren, de functie ervan zeer belangrijk is voor de gezondheid van de mensen, aangezien meer dan 60% van de ziekten die de mens treffen, van dierlijke oorsprong zijn.

Zij stelde dat er ook misbruik van werkdieren zoals ossen, ezels, muilezels en paarden werd geregistreerd: al te hard werk, onaangepaste voeding en geweld. Gutiérrez Ravelo benadrukte tevens de mishandeling van dieren in dierentuinen en aquaria door bezoekers, evenals de vangst, de jacht, de visserij en de illegale commercialisering van onze fauna - met inbegrip van bedreigde soorten.

Het wetvoorstel dat in november van dit jaar moet worden goedgekeurd, beperkt zich niet tot bescherming, maar gaan ook over welzijn: de fysieke en mentale toestand van de dieren en de omstandigheden waarin ze leven en sterven. Het is belangrijk dat alle Cubanen aan de uitwerking van de regelgeving kunnen deelnemen en dat er een succesvolle communicatie- en verspreidingsstrategie komt om de inhoud van het beleid en het wetsdecreet in de samenleving en via de verschillende onderwijsniveaus te verspreiden.

Met het in voege treden van de nieuwe wet zal schadelijk en onverantwoord gedrag tegen het dierenwelzijn ook bestraft worden.

Granma