Commissie Internationale Betrekkingen van de Nationale Assemblee van Cuba, stelt nieuw anti-Cubaans manoeuvre in het Europees Parlement aan de kaak

Wij hebben met verontwaardiging vernomen dat een kleine groep Europarlementsleden, die zich scharen achter de agenda van Washington, erin geslaagd is een punt op de agenda van de volgende Plenaire Vergadering van 8 juni te zetten, over de politieke situatie en de mensenrechten in Cuba.

Zij proberen wanhopig de banden te verbreken die ons met de Europese Unie verbinden en de uitvoering te stoppen van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking die momenteel wordt uitgewerkt op basis van wederzijds respect en gelijkheid tussen onze staten.

Dergelijke acties verbazen ons niet; zij zijn typerend voor de dubbele moraal die hen bezielt en kenmerkt. Zij lijken zich zorgen te maken over de mensenrechten in Cuba, een vrij, onafhankelijk, soeverein, democratisch land van sociale rechtvaardigheid en menselijke solidariteit, waar het volk over zijn lot beslist en waar - volgens een onaantastbaar beginsel van Marti, dat in de grondwet is vastgelegd - de eerste wet van de republiek is de absolute eerbied van de Cubanen voor de volle waardigheid van de mens.

Het is merkwaardig dat zij die zo ongerust en bezorgd zijn over de mensenrechten in Cuba, het Europees Parlement niet hebben opgeroepen om de belangrijkste schending van de mensenrechten van het Cubaanse volk te analyseren, namelijk de genocidale blokkade die al 62 jaar aan ons land wordt opgelegd en die in het midden van een pandemie en een economische wereldcrisis tot ongekende hoogte is opgevoerd; een blokkade die ook de burgers van Europa treft, met name de zakenmensen in Europa.

Zij gaan ook totaal ongevoelig om met flagrante schendingen van deze rechten in de Verenigde Staten en andere landen van de wereld, waaronder in Europa zelf, waar het afgelopen jaar uitingen van politiegeweld, de toepassing van discriminerend beleid jegens migranten, haatzaaiende taal en supremacistische ideeën, of schendingen van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, uitingen van racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid, zijn verergerd.

Wij veroordelen dit manoeuvre van deze beperkte groep Europparlementairen. Deze gepolitiseerde spelletjes beantwoorden aan de eisen van externe belangen die het onafhankelijke optreden van de Europese Unie in het buitenlands beleid in gevaar willen brengen.

Wij doen een eerbiedige oproep aan de leden van het Europees Parlement om deze schanddaad niet mee te voltrekken en een einde te maken aan dit manoeuvre.

Havana, 4 juni, 2021.

Commissie Internationale Betrekkingen.

Nationale Vergadering van de Volksmacht.