Belgen verwerpen nieuwe campagne van enkele Europarlementairen tegen Cuba

Spaans Europarlementair José Ramón Bauzá en de ngo Civil Rights Defenders hielden dinsdag 4/2 een event tegen de Cubaanse regering waarop slechts "een delegatie van pro-VS-Cubanen als sprekers gevraagd werden”. Dat klagen Cubanismo.be, Vrienden van Cuba, de Coördinatie tegen de blokkade en CUBABEL aan. In een verklaring hekelen zij de volgzaamheid van sectoren van het Europese beleid aan de agressiviteit van Donald Trump tegen Cuba, die maximaal tot uiting komt in de intensivering van de economische, commerciële en financiële blokkade die al 60 jaar lang wordt toegepast.

De mensen die op 4 februari in het Parlement mochten spreken zijn niet onafhankelijk en vertegenwoordigen het Cubaanse maatschappelijk middenveld niet. Ze behoren allemaal tot het ultraconservatieve en reactionaire rechterzijde. Hun organisaties worden gefinancierd door de VS-stichting National Endowment for Democracy (NED).

In de tekst wordt de parlementariërs gevraagd of zij accepteren dat organisaties die door de geheime diensten van een vijandige natie worden gefinancierd de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in hun land zijn.

"De hulp van de VS aan de Cubaanse ‘oppositie’ is verre van onbeduidend is; het gaat om ongeveer 20 miljoen dollar per jaar en de NED-fondsen worden goedgekeurd door het Congres, de cijfers zijn openbaar", aldus de ondertekenaars.

Latijns-Amerikanen en Cubanen die in België wonen onderstrepen de escalatie van de agressie tegen het eiland sinds de komst van Trump in het Witte Huis in januari 2017.

Ze vragen ook aan degenen die proberen de EU mee te slepen in een nieuwe kruistocht om Cuba aan te vallen: "Zijn de problemen van Europa niet groot genoeg? "Moet het Europees Parlement zich echt bemoeien met de interne aangelegenheden van een eiland dat 7.800 kilometer verderop ligt?

In de verklaring herhalen zij hun steun aan Cuba, een waardig land met grote sociale zorg voor zijn bevolking. Zij benadrukken ook dat de VS in de loop van hun geschiedenis onophoudelijk hebben geprobeerd de onafhankelijkheid van de Caribische natie te vernietigen en dat niets de Europeanen dwingt Washington te steunen in die vijandigheid.

Brief van de Vereniging van Cubanen die in België wonen (CUBABABEL)

Brussel, 4 februari 2020

 

Aan de heer José Ramón Bauzá

Beste Mr. Bauzá,

Wij, de leden van de Vereniging van Cubanen die in België wonen (CUBABEL), schrijven u na kennis te hebben genomen van dit evenement dat gesponsord wordt door de Burgerorganisatie Rights Defenders.

Wij zijn Cubanen die niet in Cuba wonen en verdedigen uiteraard het bestaan van een burgermaatschappij in ons thuisland. We zijn solidair met ons volk en we willen een authentiek maatschappelijk middenveld, dat in Cuba bestaat en dat de meest uiteenlopende sectoren en de meerderheid van de bevolking van het land vertegenwoordigt. Wij steunen het Cubaanse maatschappelijk middenveld, dat de natie opbouwt volgens het model dat de Cubanen op het eiland zelf hebben gekozen. Wij steunen dat het Cubaanse maatschappelijk middenveld bestaat uit de massaorganisaties die juristen, kunstenaars, journalisten, schrijvers, wetenschappers, sporters, etc. samenbrengen.

Deze vertegenwoordigen wel degelijk het Cubaanse maatschappelijk middenveld, niet de mensen die u voor dit evenement hebt uitgenodigd. Welke sector van de Cubaanse bevolking vertegenwoordigt u? Welke van de leden van uw zogenaamde organisaties had de stem van het volk en werd bij de laatste verkiezingen gekozen als vertegenwoordiger van het volk op welk niveau dan ook?

We weten allemaal dat deze mensen worden betaald door de regering van de Verenigde Staten. Diezelfde regering die al bijna zes decennia lang probeert de Cubaanse bevolking tot overgave te dwingen door middel van honger, ziekte en precariteit met een steeds ernstiger wordende genocidale blokkade, die de echte Cubaanse burgermaatschappij afwijst en oproept tot opheffing ervan. Onze houding distantieert zich van die van veel van de door u uitgenodigde deelnemers, die in veel gevallen in Washington bijeenkomen met de belangrijkste voorstanders van dit misdadige beleid om al onze mensen te verstikken.

Het is opvallend dat sommige van de vermeende "vertegenwoordigers van de zogenaamde burgermaatschappij en verdedigers van de mensenrechten" de genocidale economische, commerciële en financiële blokkade steunen die de Cubaanse natie al bijna zes decennia lang voor 138.843,4 miljoen dollar schade toebrengt. Hoeveel programma's ten gunste van de economische en sociale ontwikkeling van het eiland hadden kunnen worden uitgevoerd als de Cubaanse staat die middelen had gehad. De blokkade heeft niet alleen de financiële, maar ook de personele middelen van het land uitgeput. Het heeft de hypocrisie van degenen die brieven aan de verdedigers van de burgerrechten sturen, diepgaand ontbloot, waarbij met een totale afwezigheid van patriottisme de realiteit waarin onze broeders en zusters in Cuba leven, op grove wijze fout wordt voorgesteld. Hun onderwerping aan het imperialistische beleid is ook een van de redenen waarom geen van hen enige steun heeft onder de Cubaanse bevolking.

Mijnheer Bauzá, wij zijn Europese burgers en we schamen ons er oprecht voor dat u, een lid van het Europees Parlement, zich leent voor acties die niets te maken hebben met de beginselen die echte democratieën aanmoedigen. U moet weten dat wij bij de Europese verkiezingen stemmen in de overtuiging dat de leden van het Europees Parlement het goede voorbeeld zullen geven en zich zullen inzetten voor een echte geest van solidariteit, openheid voor de wereld, een objectieve visie, het slaan van bruggen tussen landen, culturen en politieke systemen, humanisme, begrip en niet-inmenging in de aangelegenheden van andere landen.

Wij stellen vast dat uw acties onze idealen over het Europees Parlement teleurstellen. Het is jammer dat u geen evenementen promoot waar objectief gesproken wordt over Cuba, met zijn successen en tekortkomingen. Daarvoor zou u natuurlijk de echte vertegenwoordigers van het Cubaanse maatschappelijk middenveld moeten uitnodigen, en niet deze mensen die geen krediet hebben in Cuba, die oppositie spelen voor persoonlijk gewin, voor een rijk leven, en die van plan zijn het systeem dat de meerderheid van de Cubaanse bevolking verdedigt, te vernietigen. Deze mensen komen naar hier om te provoceren, om legitimiteit en erkenning te zoeken die ze binnen de Cubaanse samenleving niet hebben.

Nog maar enkele dagen geleden werd de 167e verjaardag van de geboorte van José Martí herdacht. Hij was de meest universele van de Cubanen die, in de grootsheid van zijn gedachte, zei: "Hij die, na in dat land geboren te zijn, zijn diepste wortels bezoedelt, verdient het niet Cubaan genoemd te worden” De mensen die U heeft uitgenodigd voor dit evenement verdienen het zeker niet om Cubanen genoemd te worden. Ze zijn niet onze landgenoten.

Aan de andere kant weten we de redenen waarom de organisatie Civil Right Defenders dit evenement mede financiert. Het maakt op zijn site duidelijk dat het zich richt op drie landen in de regio, waaronder uiteraard ons land. We vragen ons af hoe de burgerrechten selectief kunnen worden verdedigd? Kan de vertegenwoordiger van de organisatie ons vertellen over acties voor burgerrechten van sociale leiders in Colombia, Honduras en andere landen in de regio waarvan er dagelijks worden vermoord? Kunnen we iets lezen over de internationale actie die ze ondernemen ter verdediging van de burgerrechten en politieke rechten van Julian Assange die, met de medeplichtigheid van velen met inbegrip van deze organisatie, in stilte moet sterven?

Het is betreurenswaardig, mijnheer Bauza, dat dit soort events de ware beginselen van de democratie met voeten treden. Wij betreuren en verwerpen de selectiviteit waarmee zij de burger- en politieke rechten behandelen. Aan de andere kant nodigen wij u uit om de voortdurende schending van de burger- en politieke rechten op Cubaans grondgebied op de marinebasis van Guantánamo aan de kaak te stellen.

Als echte Cubanen steunen wij, de leden van onze vereniging, de versterking van de samenwerking en de dialoog tussen de Europese Unie en Cuba en de onvoorwaardelijke tenuitvoerlegging van de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen Cuba, de Europese Unie en haar lidstaten. We zullen ook blijven opkomen voor het recht van onze gezinnen en het Cubaanse volk in het algemeen om te leven in het politieke, economische en sociale systeem dat zij zelf hebben gekozen, dat wij steunen en dat meer dan 2.200 maatschappelijke organisaties in ons geliefde vaderland helpen opbouwen.

Met vriendelijke groet,

Menia Martínez Zamora, president van Cubabel